Het Muziekbord is een sterk basisprogramma voor muziekeducatie en gratis beschikbaar voor elke aangesloten school van De Toon Zetten.
Tevens kan aanvullend of vervangend gekozen worden voor de andere modellen rond muziekeducatie die zijn ontwikkeld om muziek een stevige plek in de school te geven.
De aanvullende modellen helpen bij de verbreding of verdieping van muziekeducatie.

Model 1: Werken met een lesmethode
Vraag basisschool:
Wij willen muzikale vorming geven met behulp van een lesmethode.

Inhoud model:
Leerkrachten voeren de lesmethode integraal uit. De vakdocent ondersteunt de leerkracht bij de uitvoering en vult aan waar kennis en vaardigheden bij de leerkracht ontbreken. Een werkwijze kan zijn dat de leerkracht en vakdocent om de week een les verzorgen.

Inzet schoolteam:
De vaardigheden van het team worden in kaart gebracht of zijn bekend voor het uitvoeren van de methode.

Inzet De Toon Zetten:
In overleg met de school wordt een passende lesmethode gezocht (b.v. “Moet je doen-muziek”, “Eigen-wijs”). Verder worden er afspraken gemaakt over de mate van uitvoer en aanvullingen door een vakdocent.
> Een kostenoverzicht wordt op maat gemaakt op basis van benodigde inzet.

Model 2: Samenspel in de klas
Vraag basisschool:
De school wil samen zingen of samenspel met muziekinstrumenten bevorderen.

Inhoud model:
Er komt een opbouw van muzikale vorming leidend tot instrumentale en vocale oriëntatie.
Hierbij volgt de onderbouw een programma gebaseerd op Algemene Muzikale Vorming (AMV) en werkt de bovenbouw toe naar samenspel op instrumenten of samenzang in een koor.

Inzet schoolteam:
Intern worden de vaardigheden van de verschillende leerkrachten afgestemd. Er wordt in kaart gebracht welke leemtes er zijn en welke scholing het team mogelijk wenst. Ze faciliteren samen dat het samenspel tot uitvoer kan komen.

Inzet De Toon Zetten:
Vakdocenten ondersteunen bij de opzet van Algemene Muzikale Vorming (AMV), voorbereidend muzikaal onderwijs, instrumentale oriëntatie en samenzang. Waar nodig of gewenst voeren zij uit.
In overleg met de school wordt verbinding gelegd met lessen uit het Muziekbord of een lesmethode.
> Een kostenoverzicht wordt op maat gemaakt op basis van de benodigde inzet.

Model 3: Werken met thema’s en doelen
Vraag basisschool:
Wij willen muzikale vorming gebruiken bij bepaalde thema’s of doelen.

Inhoud model:
Een school werkt vanuit een thema en gaat muziekonderwijs inzetten om het thema te versterken. Voorbeelden van thema’s zijn de feestdagen, schoolmusical, andere culturen of duurzaamheid.
De school kan ook een hoofddoel kiezen vanuit het cognitieve, sociale, emotionele, culturele of muzikale aspect en gebruikt muziekonderwijs om dit tot uiting te brengen.

Inzet schoolteam:
Het team verdiept zich in de waarden van muziekonderwijs en hoe ze dit wil toepassen m.b.t. het gekozen thema of doel.
De school maakt de keuze voor een thema, doel of accent.

Inzet De Toon Zetten:

In nauw overleg met de school wordt door de kunstinstelling een programma gemaakt dat aansluit bij het thema of doel. Hierbij wordt in ieder geval gebruik gemaakt van een basisprogramma zoals het Muziekbord of een keuze gemaakt uit andere begeleidingsmodellen.
Vakdocenten helpen bij opzet en uitvoer, waar nodig.
> Een kostenoverzicht wordt op maat gemaakt op basis van de benodigde inzet.

Model 4: Ontwikkeling van vaardigheden bij leerkrachten
Vraag basisschool:
Waar kunnen jullie ons schoolteam nog meer in bijstaan?

Inhoud model:
Middels allerhande workshops krijgen leerkrachten deskundigheidsbevordering om eigen vaardigheden te vergroten.
Een greep uit het aanbod behelst ‘Gitaar in de klas’, ‘Gebruik Muziekbord’, ‘Startbijeenkomst muziekonderwijs’,’Schoolkoor voor leerkrachten’.

Inzet schoolteam:
Het team werkt aan inzicht in de kracht van muziekonderwijs en brengt in kaart welke vaardigheden binnen het team ontwikkeld moeten worden.
De school plant tijd in voor deelname aan workshops.

Inzet De Toon Zetten:
Opzet en uitvoer toepasselijke cursussen en workshops. Het aanbod is kwalitatief hoogstaand en praktisch snel uitvoerbaar in de klas.
> Een kostenoverzicht wordt op maat gemaakt n.a.v. gekozen workshops. De prijzen van workshops staan veelal vermeld op de website van de lokale partner, maar kunnen ook via een samenwerkingspartner tot stand komen.