Financiële mogelijkheden door regelingen

Sinds circa 2010 kwam er een beweging op gang waarbij mensen zagen dat binnen het onderwijs de creatieve kant van kinderen nauwelijks nog werd gestimuleerd.
De nadruk was dusdanig op taal en rekenen komen te liggen dat andere vakken in de verdrukking waren gekomen, waaronder kunstzinnige vakken oftewel cultuureducatie.
Alleen de scholen waar directeuren of leerkrachten dit zelf hadden opgepikt, bleken deze vakken nog goed aanwezig, maar structureel was het erg verslechterd.

Om scholen te stimuleren hier weer aandacht aan te besteden werden er programma’s opgezet vanuit de politiek, het onderwijs en de kunstensector. Er werden onder meer financiële regelingen in het leven geroepen om te zorgen dat scholen ook de middelen konden krijgen om cultuureducatie te initiëren, te ontwikkelen en te verankeren.

De bekendste, nog lopende, regelingen zijn Cultuureducatie met Kwaliteit en de Impulsregeling Muziek.
Op de specifieke pagina’s van de beide regelingen treft u nadere informatie aan.